top of page

Bez cienia przesady można stwierdzić, że Diana 2 jest najlepszym szybowcem klasy 15 metrowej w świecie. Ranga sukcesu tej konstrukcji jeszcze bardziej wzrasta gdy weźmie się pod uwagę niewielką liczbę tych szybowców aktualnie eksploatowanych w Polsce i za granicą. Inicjatywa firmy Avionic prowadząca do wznowienia tej

unikalnej konstrukcji z jednoczesnym zamiarem jej modyfikacji i dalszego rozwoju budzi entuzjazm szerokiego grona pilotów na całym świecie.

Wsparcie tych działań jest w pełni uzasadnione zarówno ekonomicznie jak i prestiżowo.


Clinic Kolasinski Gliding Team
Dr med. Jerzy Kolasiński

There is no doubt that Diana 2 is the best 15-meter glider in the world.
The rank of the success of its design increases, even more, when we consider the small number of these gliders, currently operated in Poland and abroad.

AVIONIC’s initiative leading to the resumption of the unique design and further development raises the enthusiasm of a wide range of pilots around the world.
Support for these actions in an economical and prestigious way is fully justified.


Clinic Kolasinski Gliding Team
Dr med. Jerzy Kolasiński

bottom of page